COVID opatrenia a vstup návštevníkov na SIAF 2021!

Milí naši SIAF-áci, doteraz sme čakali na oficiálnu vyhlášku a podmienky, za akých vás na Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 môžeme pustiť. Sme si vedomí toho, že naša odozva bola dlhšia, no museli sme počkať na pravidlá, ktoré sú nasledovné a zmenené budú len v prípade zhoršenej pandemickej situácie...

Organizátor verejného leteckého podujatia „Slovak International Air Fest 2021, Medzinárodné letecké dni“ (ďalej len „SIAF 2021“) rešpektujúc Vyhlášku verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241 z 12. augusta 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) a prijal nasledovné opatrenia:

SIAF 2021 je rozdelený do troch samostatných hromadných podujatí, každé s vlastným režimom, odpovedajúcemu príslušnému stupňu ohrozenia COVID AUTOMAT-u a dodržania príslušnej kapacity. Nižšie uvedené kapacity predpokladajú, že okres Malacky zostane v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.

Čo to znamená pre organizovanie SIAF 2021?

Verejná časť SIAF-u je rozdelená do troch samostatných priestorov, každý s vlastným vstupom s tým, že tieto priestory sú mechanicky rozdelené (zábranami), bez akejkoľvek možnosti stretu ľudí z jednotlivých priestorov. Každý priestor bude mať vlastnú infraštruktúru (hygienické zariadenia, gastro...).

 

Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre plne očkovaných. Ide o južnú časť verejného priestoru so samostatným vstupom cez Bránu Malacky – juh. Do tohto priestoru budú vpustený len návštevníci s platnou vstupenkou, ktorí v dobe začiatku hromadného podujatia budú plne očkovaní (§ 1 ods. 1 vyhlášky), čo bude organizátorom pri vstupe v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky kontrolované Tento priestor, pri súčasnej epidemiologickej situácii, bude bez obmedzenia kapacity.

 

Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Ide o severnú časť verejného priestoru so samostatným vstupom cez Brána Kuchyňa - návštevníci. Do tohto priestoru budú vpustení len návštevníci s platnou vstupenkou, ktorí sa preukážu že spadajú do režimu OTP podľa § 1 ods. 2 vyhlášky, čo bude organizátorom pri vstupe v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky kontrolované. Tento priestor, pri súčasnej epidemiologickej situácii, by mal mať kapacitu 5000 ľudí.

 

Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP s pozvaním do VIP, zakúpenou VIP vstupenkou a vstupenkou na sedenie. Ide o časť verejného priestoru v severovýchodnej časti verejného priestoru so samostatným vstupom cez Brána Kuchyňa – sever na parkovisko VIP. Do tohto priestoru budú vpustení len návštevníci, ktorí sa preukážu že spadajú do režimu OTP podľa § 1 ods. 2 vyhlášky, čo bude organizátorom pri vstupe v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky kontrolované. Tento priestor, pri súčasnej epidemiologickej situácii, by mal kapacitu 5000 ľudí.

 

Bližšie informácie pre niektoré druhy vstupeniek:

Akreditovaní novinári – majú umožnený vstup do časti „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP“.

Spotteri – s platnou vstupenkou majú vyhradený priestor v časti „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre plne očkovaných“. Ak spotter nie je očkovaný, bude presmerovaný do priestoru OTP.

Návštevníci SIAF-u, ktorí si zakúpili akúkoľvek vstupenku do 17.08.2021 do 20:00 hod. budú tieto vstupenky považované za vstupenky zakúpené do priestoru „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“. Plne očkované osoby majú možnosť voľby či pôjdu do priestoru OTP alebo priestoru očkovaných.

Návštevníci SIAF-u, ktorí si zakúpia vstupenku od 17.08.2021 od 20:01 hod. budú mať možnosť, aby si pri kúpe požadovanej vstupenky vybrali: „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre plne očkovaných“, alebo „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“.

Jednodňová zľavnená vstupenka pre deti od 6 do 15 rokov

Podľa § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky sa za plne očkovanú osobu, na účely tejto vyhlášky, považuje aj osoba do 12 rokov.

To znamená, že osoba sprevádzajúca dieťa do 12 rokov, má možnosť výberu kúpy vstupenky pre dieťa od 6 do 15 rokov, podľa druhu kategórie verejného leteckého podujatia („Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre plne očkovaných“ alebo „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP“), do ktorého si kupuje sprevádzajúca osoba vstupenku sama.

To isté platí aj pre deti do 6 rokov, ktoré vstupujú na verejné letecké podujatie do priestoru podujatia, kde vstupuje sprevádzajúca osoba.

SIAF a testovanie

Upozornenie pre osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do priestoru v režime OTP a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, aby si test dali spraviť pred príchodom na verejné letecké podujatie v mieste svojho bydliska alebo využili naše mobilné odberné miesto (MOM) v mieste konania MLD SIAF 2021. Naša MOM bude umiestnená pred vstupnou bránou Kuchyňa- Návštevníci. Pre skrátenie čakacej doby sa môžete na test v „MOM SIAF“ vopred zaregistrovať na linku: https://rychlotest-covid.sk/rezervacie/b1a57274-92e6-47be-97e0-3ba3e54a4ce7?den=2021-09-04. Cena tohto antigénového testu je 9,90 EUR a pri platbe vopred vám príde do vášho e-mailu potvrdenie o zaplatení a aj takzvaná „vstupenka“ na tento test. Samozrejme, naša MOM otestuje aj nezaregistrovaných uchádzačov o test, no treba vopred počítať s možnosťou predĺženej čakacej doby.

Vrátenie vstupeniek

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že rozhodnutie nezúčastniť sa podujatia SIAF, a to z dôvodu povinnosti dodržiavať aktuálne platnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacu s usporiadaním verejných hromadných podujatí (t.j. napríklad povinnosť predložiť doklad o plnom zaočkovaní alebo povinnosť predložiť doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, prípadne doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na podujatí), nie je dôvod na vrátenie vstupenky, resp. vstupného.

Statické ukážky

Organizátor po zvážení všetkých okolností technicky zabezpečil to, aby si návštevníci z priestoru „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre plne očkovaných“ a priestoru „Verejné letecké podujatie SIAF 2021 pre osoby v režime OTP“ užili všetky statické ukážky neobmedzene. Sprístupnené budú počas celých leteckých dní pre všetkých tak, aby nedošlo k zmiešaniu návštevníkov z jednotlivých režimov vstupu, no zároveň, aby to nikoho časovo neobmedzovalo a statické ukážky boli k dispozícii nepretržite.

 

Vyhláška č. 241/2021 V. v. SR (minv.sk)

 

§ 1 vyhlášky

(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d) osoba do 12 rokov veku.

 

(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

Mapa letiska Kuchyňa počas MLD SIAF 2021:

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore