Medzinárodné letecké dni opäť aj finančnou správou

Finančná správa SR (FS) je moderná štátna inštitúcia, ktorá sa snaží od začiatku svojho vzniku uplatňovať proklientsky prístup k občanom aj podnikateľským subjektom a chrániť ekonomické záujmy štátu. Našim cieľom je neustále znižovať administratívnu záťaž a dotiahnuť do konca reformu daňovej a colnej správy, ktorá povedie k zjednotenému výberu daní, cla a odvodov a spolu s potláčaním daňových únikov zabezpečí  dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu ako aj chrániť ekonomické záujmy štátu.

FS plní úlohy, ktoré vedú k zamedzovaniu porušovania colných a daňových predpisov, zabezpečuje realizáciu obchodnej, daňovej, colnej  a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami, vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci jednotného colného územia EÚ, vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní, cla a pri vymáhaní finančných pohľadávok.

Tento rok sa FS už po tretí raz zúčastní na prestížnom podujatí MLD SIAF. Pre návštevníkov, ktorí si prídu pozrieť stanovište FS budú k dispozícii na obhliadku okrem iných aj tieto zaujímavosti:

 • Mobilné skenovacie zariadenie s ukážkou skenovania dopravného prostriedku, s možnosťou  nazrieť aj do mobilného skenovacie zariadenia,
 • Mobilné zariadenie na meranie jadrového a rádioaktívneho tovaru,
 • Prezentácia histórie colníctva (zbrane, možnosť odfotiť sa v dobovej uniforme, literatúra a pod.),
 • Prezentácia SMV - vozidlo určené so špeciálnou úpravou na administratívnu činnosť - mobilná kancelária, odber   vzoriek v teréne a ukážka technickej vybavenosti,
 • Prezentáciu  zaujímavého tovaru, ktorý colná správa zaistila v rámci daňového dozoru alebo colného dohľadu, 
 • Ukážka výrobného zariadenia na nelegálnu výrobu liehu (nelegálna pálenica),s poukázaním na fakt, že ak by „pálenka“ bola vyrobená neodborne, metylalkohol, ktorý obsahuje, môže vážne ohroziť zdravie konzumentov,
 • Prezentácia problematiky colnej pošty – dôležité informácie, ktoré poukážu na to čo je povolené a čo je zakázané dovážať resp. vyvážať z/do EÚ v rámci poštovej prepravy (základné informácie, dovozné limity, ukážky tovarov),
 • Prezentácia problematiky CITES (ohrozené druhy živočíchov a rastlín v rámci dohovoru CITES) a duševného vlastníctva,
 • Čestná jednotka finančnej správy - ukážky nácviku pochodu, nástupy, obraty, vítanie hostí – čestný nástup, podanie hlásenia a pod.,
 • Ukážka služobného zákroku Zásahovej jednotky Kriminálneho úradu FS,
 • Práca služobného psovoda.

Ukážeme najčastejšie problémy z praxe pri dovoze tovaru z tretých krajín v poštovej preprave

 

Pri návšteve prezentačného priestoru finančnej správy na tohoročných Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2015 sa verejnosť  dozvie množstvo praktických rád a informácií, ktoré ľuďom pomôžu vyhnúť sa problémom, ktoré by im mohli vzniknúť pri dovoze tovaru z tretích krajín. Pobočka Colného úradu Banská Bystrica Pošta bola zriadená vo februári roku 2013. Je jednou z piatich na Slovensku. Pod oblastný uzol Slovenskej pošty Banská Bystrica patria okresy Banskobystrického kraja, spolu s okresmi Levice a Prievidza, čo predstavuje tisícky zásielok denne. Colnému dohľadu podliehajú všetky poštové zásielky prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z tretích krajín. Colný dohľad sa vykonáva najmä colnou kontrolou. Okrem fyzickej kontroly zásielok preverujú pracovníci finančnej správy pravosť dokladov súvisiacich s dovážaným tovarom. Prvotnou  kontrolu teda prechádzajú všetky prichádzajúce zásielky, z ktorých sa na úplnú vnútornú kontrolu vyberajú jednotlivé zásielky na základe analýzy rizika a skúseností colníka vykonávajúceho colnú kontrolu tovaru. Úplná vnútorná kontrola sa vykonáva vždy za účasti minimálne dvoch colníkov a dvoch pracovníčok pošty. Ak sa colnou kontrolou odhalí v zásielke tovar na ktorý sa vzťahuje zákaz dovozu, ako napríklad mäsové alebo mliečne výrobky, takýto tovar sa zaistí a zničí pod colným dohľadom.

Najčastejším problémom, s ktorým sa stretávame pri vykonávaní colného dohľadu, je porušovanie práv duševného vlastníctva pri objednávkach tovaru ktorý je označený textovou alebo obrazovou ochrannou známkou nejakého svetového výrobcu. Väčšina svetových výrobcov sa snaží chrániť si svoju značku a finančné prostriedky vložené do vývoja a výskumu nových produktov. Tovary ponúkané na internetových stránkach, ktoré sú často falzifikátmi originálnych výrobkov a ktorých hodnota je neporovnateľne nižšia ako v tuzemských obchodoch, lákajú objednávateľov k nákupu. Pri nákupe značkového tovaru cez rôzne slovenské a české inzertné portály za výhodnú cenu si treba overiť, či v prípade ak je doba dodania dva až tri týždne, nie je tovar objednávaný inzerentom z ázijských internetových obchodov. V takomto prípade podvodu je príjemca poštovej zásielky nemilo prekvapený, keď mu je doručené rozhodnutie o zaistení tovaru z dôvodu porušovania práv duševného vlastníctva. Ako ďalší typ podvodu pri nákupe cez internet sa využívajú falošné internetové obchody. Pri nákupe tovaru cez takýto internetový obchod zaplatíte cenu ako za originálny tovar, ale kvalita a balenie tovaru nemajú s originálom nič spoločné. Takýto internetový obchod je rýchlo odhalený a zatvorený. Preto je dôležité nakupovať len cez overené internetové obchody. V neposlednom rade Vám naši colníci vysvetlia a odovzdajú základné informácie o tom,  čo je dovolené a čo zakázané dovážať na územie EÚ v rámci poštovej a leteckej prepravy.  

Ukážeme Vám  nelegálnu pálenicu

Úlohou finančnej správy v rámci výkonu colného dohľadu a daňového dozoru je okrem iného aj preventívno–výchovná činnosť. Jej cieľom je  predchádzať nelegálnej činnosti,  najmä poukazovať na možné riziká v súvislosti s ohrozením zdravia, životného prostredia, šírenia chorôb z kontaminovaného tovaru, tovaru obsahujúceho zvýšenú úroveň karcinogénnych alebo iných zdraviu škodlivých látok, prekurzorov, drog a falšovaných výrobkov. Jednu z najväčších hrozieb  predstavujú alkoholické nápoje ponúkané na predaj v balení neoznačenom platnou kontrolnou známkou, resp. označené falzifikátom kontrolnej známky. Tie môžu obsahovať lieh neznámeho pôvodu, ale aj destiláty vyrobené po domácky v nelegálnych zariadeniach. Finančná správa predstaví verejnosti ukážku takéhoto nelegálneho destilačného zariadenia. Neodborné pálenie liehu nesie so sebou množstvo rizík pre konzumentov z hľadiska nedodržiavania správneho technologického postupu pri výrobe liehu a použitých materiálov, z ktorých je zariadenie zhotovené a ktoré nespĺňajú technické a hygienické normy. Následkom  toho sa môžu vo vypálenom alkohole nachádzať  zvýšené hodnoty životu nebezpečných látok, ako napr. aldehydov, rôznych karcinogénnych látok, či metylalkoholu (metanolu). Metanol  je alkohol s podobnou vôňou a chuťou, akú majú požívateľné alkoholické nápoje (etanol). Pre konzumenta takéhoto destilátu je pritom nemožné, aby prostredníctvom chuti, či vône rozlíšil metylalkohol od alkoholu (etanolu). Metylalkohol (CH3OH, drevný lieh) je jedovatá látka - číra tekutina, ktorá oxiduje na formaldehyd a na kyselinu mravčiu, kysličník uhličitý a vodu. Akútne toxické účinky metanolu sa objavujú po jeho požití a spôsobujú závažné zdravotné problémy, až smrť. Už po požití 15 ml metanolu vznikla slepota, smrť na otravu metanolom spôsobilo množstvo v intervale 30 – 240 ml. Najskôr nastúpia príznaky, akými sú závraty, zmätenosť a porucha koordinácie telesných pohybov. V intervale 6 – 30 hodín začína postihnutý zvracať, pociťuje bolesti v časti brucha nad žalúdkom. Poruchy zraku sa objavujú po 24 hodinách, kedy dochádza k zahmlenému videniu, k poruchám farebného videnia a k pocitu osvetlenia. Sprievodné príznaky sú aj hnačky, bolesti hlavy, neskôr kóma s možným následkom smrti.

Najlepšou prevenciou pred otravou metylalkoholom je preto nákup spotrebiteľského balenia liehu  riadne označeného kontrolnou známkou z overených distribučných zdrojov na tuzemskom trhu, resp. konzumácia destilátov vyrobených výhradne v registrovaných pestovateľských páleniciach.

Zákonom stanovený limit pre pestovateľa a jeho domácnosť v jednom výrobnom období je 43 litrov čistého 100-percentného alkoholu,  pričom jedno výrobné obdobie v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

Text: FS

 

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore