Čo nebrať na SIAF a Upozornenia

5. August 2012

Zákaz vstupu so živým zvieraťom

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 je zakázaný vstup so zvieraťom.

Zákaz vstupu s predmetmi schopnými samostatne sa vznášať

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

Zákaz vstupu s bicyklom (segwayom, kolobežkou a pod.)

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým, alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupných bránach v areáli verejného leteckého podujatia sú pripravené nestrážené priestory na odkladanie bicyklov.

Zákaz vstupu s alkoholickými nápojmi 

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

Zákaz vstupu s nápojmi v plechovkách

 

Zakázané predmety

Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.

Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.

Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.

Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.

Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch, alebo iných kontajneroch a iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.

Iné predmety: (napr. laserové zariadenia všetkých kategórií, drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky), hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane, alebo nebezpečné predmety.

 

Každý návštevník bude podrobený bezpečnostnej kontrole. Zakázané predmety bude musieť návštevník odovzdať bez možnosti navrátenia zakázaného predmetu. V prípade, že návštevník neodovzdá zakázaný predmet, neumožní sa mu vstup na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019.

 

ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

Dôležité upozornenie

Vážení návštevníci, na verejnom leteckom podujatí SIAF 2019  je okrem oficiálneho programu zakázaná akákoľvek forma prezentácie politických strán a hnutí a taktiež aj nepolitických organizácií.

 

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti počas verejného leteckého podujatia SIAF 2019 a počas nácvikov, sú v kritických miestach letových ukážok a v kritických  miestach vzletovej a pristávacej dráhy vyhradené zóny so zákazom vstupu, ktoré budú kontrolované vojenskou políciou, SBS a usporiadateľskou službou. Miesta so zákazom vstupu sú vyznačené v situačnej mape

https://drive.google.com/open?id=1CaNobKNjlx727dj8LB7jeaOqzRw&usp=sharing

 

Taktiež upozorňujeme návštevníkov verejného leteckého podujatia SIAF 2019 na rešpektovanie súkromného vlastníctva majiteľov pozemkov v okolí letiska. Narušenie súkromného majetku (vstup, parkovanie) budú majitelia (nájomníci) pozemkov riešiť v súčinnosti s Policajným zborom SR.

Ďakujeme že rešpektujete súkromné vlastníctvo majiteľov pozemkov.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore