Finančná správa SR

8. August 2013 8

Na Medzinárodných leteckých dňoch sa aj tento rok predstaví finančná správa

Finančná správa (FS) je moderná štátna inštitúcia, ktorá sa snaží od začiatku svojho vzniku uplatňovať proklientsky prístup k občanom aj podnikateľským subjektom a chrániť ekonomické záujmy štátu. Našim cieľom je neustále znižovať administratívnu záťaža dotiahnuť do koncareformu daňovej a colnej správy, ktorá povedie k zjednotenému výberu daní, cla a odvodov a spolu s potláčaním daňových únikov zabezpečí dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu.

Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu ako aj chrániť ekonomické záujmy štátu

FS plní úlohy, ktoré vedú k zamedzovaniu porušovania colných a daňových predpisov, zabezpečuje realizáciu obchodnej, daňovej, colnej a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami, vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci jednotného colného územia EÚ, vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní, cla a pri vymáhaní finančných pohľadávok. Jednou z významných oblastí, ktoré plní finančná správa, sú aj úlohy na vonkajšej hranici s Ukrajinou. Podieľanie sa na plnení úloh vyplývajúcich zo vstupu SR do Schengenského priestoru.

Súčasťou FS je aj Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS), ktorý  zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov. KÚFS sa spolupodieľa na operáciách zameraných na boj proti nezákonným dovozom najmä z oblasti východnej a strednej Ázie.

 Nezanedbateľnou súčasťou aktivít orgánov FS je prevencia a aj poskytovanie informácii, ktoré úzko súvisia s podporou dobrovoľného plnenia si daňových povinností.

Od začiatku tohto roku je informovanosť verejnosti zabezpečovaná prostredníctvom nového portálu finančnej správy - www.financnasprava.sk - na ktorom sú zverejnené rôzne informácie pre daňové a colné subjekty aj pre širokú verejnosť o registrácii daňových subjektov, registrácii servisných organizácií na elektronické registračné pokladnice, systéme správe a kontrole dane z pridanej hodnoty, aktuálne daňové predpisy, vzory daňových priznaní a iných tlačív, overovanie identifikačných čísiel pre daň z pridanej hodnoty vydané v iných členských štátoch EÚ, ako aj informácie o možnosti podávania daňových priznaní, kontrolných výkazov DPH, resp. iných podaní elektronickými prostriedkami. Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú a sú poskytované aj prostredníctvom call centra.

Nelegálna pálenica

Aj v tomto roku sa zástupcovia finančnej správy rozhodli poňať svoje pôsobenie na prestížnom masovom podujatí Medzinárodných leteckých dňoch SIAF preventívno – výchovne. Návštevníkom, ktorí zavítajú na ich stanovište, sa budeme snažiť ukázať množstvo zaujímavostí z práce colníkov a z daňovej histórie, ale aj poučiť ich vo veciach, o ktorých možno mnohí ani netušia, že zasahujú nad rámec zákona. Jednou z atrakcií ktoré sme návštevníkom pripravili, bude aj podomácky vyrobené zariadenie na výrobu liehu.  Colníci ľudí poučia, že nie je pálenica ako pálenica.

V praxi sa stretávame s prípadmi odhalenia takéhoto výrobného zariadenia na nelegálnu výrobu liehu veľmi často. Stáva sa, že práve podomácky vyrobené zariadenia nespĺňajú technické a hygienické normy. Vo väčšine prípadov sú využívané fyzickými osobami, ktoré vypaľovaním spracovávajú prebytky zo svojej poľnohospodárskej produkcie. Pre porovnanie s registrovanou pálenicou, nelegálne zariadenia na výrobu liehu používajú pri pálení napr. nerezové kotly, pričom kvôli vlastnostiam destilátu je odporúčaná meď, ktorá má schopnosť zachytiť aldehydy a karcinogénne látky. Ďalším príkladom neprofesionality môže byť využitie cesta ako izolácie. Lieh je v prípade nelegálnej pálenice zväčša meraný liehomerom, na základe merania je oddelený metyl od alkoholu (etylu). Takýto postup však nemusí byť z hľadiska bezpečnosti ľudského zdravia dostačujúci. Domáce nelegálne pálenice sú mnohokrát dedičstvom po predchádzajúcich generáciách. Pre domáce pálenie je charakteristický nepríjemný zápach. Oznamovateľmi tejto nelegálnej činnosti sú teda niekedy aj susedia.

Neodborná výroba alkoholu v nelegálnych páleniciach môže mať za následok zvýšené hodnoty aldehydov, acetónov, či metylalkoholu (metanolu). Pre konzumenta takéhoto destilátu je pritom nemožné, aby prostredníctvom chuti, či vône rozlíšil metylalkohol od alkoholu (etanolu), ktorý obsahujú bežné alkoholické nápoje alebo destiláty. Požitie metylalkoholu pritom vo väčších dávkach spôsobuje poškodenie centrálnej nervovej sústavy, slepotu a pri požití metylalkoholu v množstve 30-240 ml dokonca smrť. Najlepšou prevenciou pred otravou metylalkoholom je preto nákup alkoholických nápojov a destilátov z overených zdrojov, neodporúča sa nákup cez rôzne inzercie na internete, prípadne nákup v neoznačených plastových fľašiach a podobne. Nekvalitne vyrobená domáca pálenka môže byť pre konzumentov veľmi nebezpečná. Pri konzumovaní alkoholu z „nelegálnej pálenice“   sa vždy zamyslite nad prípadmi u susedov v Českej republike, kde práve alkohol s vysokým obsahom metanolu spôsobil zbytočné obete na ľudských životoch.

Prevádzkovateľom legálne pestovateľskej pálenice môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode. Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, musí požiadať o registráciu a vydanie osvedčenia colný úrad. Prevádzkovanie pestovateľskej pálenice si vyžaduje splnenie mnohých zákonom stanovených povinností, technologických a hygienických noriem.

Ďalej platí, že základnou znalosťou pri pálení alkoholu by mali byť okrem poznatkov o bezpečnej výrobe aj vedomosti z oblastí daní. Domácnosť totiž môže za vypálenie odviesť štátu nižšiu daň, než je štandardné, ale treba si ustriehnuť pravidlá. Pestovatelia ovocia sa neraz mylne domnievajú, že nárok na 43 litrov  100% alkoholu "lacnejšej" pálenky si možno uplatniť na jeden kalendárny rok. Nie je tomu tak, berie sa do úvahy obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka. Pestovateľ si môže dať vypáliť alkohol vo viacerých páleniciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domácnosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je 43 litrov. Bežne sa za výrobu litra liehu odvádza daň vo výške 10,80 eura, zvýhodnená sadzba je polovičná - 5,40 eura. V prípade, že pestovateľ stanovené množstvo prekročí a neoznámi to prevádzkovateľovi pálenice, po celkovom vyhodnotení výrobného obdobia a spracovaní údajov, môže dostať pokutu.

 Prečo colníkov zaujíma CITES?

V rámci leteckých dní SIAF 2014 Vás chcú zamestnanci finančnej správy poinformovať o významnom dohovore CITES. Je to dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

Dohovor predovšetkým reguluje obchod s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody a zároveň kontroluje obchod s jedincami odchovanými v zajatí alebo vypestovanými v umelých podmienkach. Kontrola medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín pri ich dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite sa vykonáva celosvetovo prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Na Slovensku je oprávnené vydávať takéto povolenie Ministerstvo životného prostredia SR. Colníci kontrolujú, či exempláre prechádzajúce cez štátnu hranicu sú sprevádzané platným dokladom na dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení alebo v oznámení o dovoze.

Dohovor sa však netýka len živých organizmov, ale aj ľahko rozpoznateľných častí ich tiel alebo výrobkov z nich napr. slonovina, kože, kožušiny, kabelky, peňaženky, hodinkové remienky a obuv z krokodílej, či hadej kože, lieky obsahujúce druhy CITES, ktoré používa predovšetkým tradičná čínska medicína a mnoho ďalších.

Predmetom CITES je v súčasnej dobe ochrana asi 2 500 druhov živočíchov a asi 35 000 druhov rastlín. Ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do štyroch príloh (A, B, C, D). Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Zo živočíchov sú do príloh CITES zaradené napr. veľryby, všetky ľudoopy, opice, mačkovité šelmy, medvede, slony, nosorožce, všetky papagáje (okrem andulky a korely), dravé vtáky, kolibríky, krokodíly, morské a suchozemské korytnačky, leguány, chameleóny, varany, veľhady, jedovaté žaby stromárky, všetky druhy jeseterov, veľké tropické motýle, pavúky vtáčkare (tarantule), škorpióny, morské koraly a mnohé iné. Z rastlín sú to predovšetkým niektoré druhy bromélií, všetky druhy kaktusov, sukulenty, tropické mäsožravé rastliny, všetky druhy orchideí, cykasy, aloe, vzácne tropické dreviny ako napr. mahagónovník.

Ak sa zaujímate o kúpu exotických suvenírov, overte si, či exempláre živočíchov alebo rastlín nie sú chránené dohovorom CITES a či nepotrebujete na ich dovoz, vývoz povolenie. Obchodovanie s chránenými a ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi je zakázaný a preto nelegálny. Z našich doterajších skúseností sa vo väčšine prípadov jedná najmä o dovoz exemplárov ohrozených druhov na územie EÚ. Aj formou tohto článku odporúčame cestujúcim, ktorí plánujú dovoz alebo vývoz tovaru, aby sa pred cestou riadne informovali o obmedzeniach pre dovoz alebo vývoz tovaru neobchodného charakteru. Pomerne častým opakujúcim sa javom je dovoz "suvenírov" z tretích krajín, ktoré podliehajú dohovoru CITES ako napr.: koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože, niektoré živé zvieratá a rastliny a pod. Ak si nie ste istí, najlepším riešením je takýto suvenír nekúpiť. Informácie sú zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore